Frågor och svar

Vad är alkoholism?
Alkoholism är ett progressivt beroende av alkohol som påverkar alkoholisten både mentalt, känslomässigt och fysiskt. Om sjukdomen inte hejdas kan den leda till sinnessjukdom eller död. Den enda metod man idag känner till för att hejda sjukdomen är total avhållsamhet från alkohol. De finns många framgångsrika behandlingar för alkoholism. Tillståndet är inte hopplöst, förutsatt att sjukdomen erkänns och behandlas.

På vilket sätt kan jag hjälpa alkoholisten?
Det är viktigt att vi inser att den enda person som kan kontrollera alkoholistens drickande är alkoholisten själv, vare sig hen dricker eller inte. Det vi själva kan göra är att att skaffa kunskap om sjukdomen och försöka förstå hur vi själva har påverkats av den. Med hjälp av Al-Anons och Alateens program kan vi flytta vår uppmärksamhet från alkoholisten till oss själva, den enda person vi kan påverka.

På vilket sätt kan Al-Anon hjälpa mig?
Al-Anon erbjuder hopp, förståelse och gemenskap. På Al-Anon-möten finner vi tröst. Vi lär oss att ingen situation är så svår att den inte kan förbättras och att inget lidande är så stort att det inte kan lindras. Al-Anon ger oss insikt om vår egen roll i de problem som följer med sjukdomen alkoholism. Medlemmar som använder sig av programmet känner att de gör något konstruktivt med sina liv. Utan hjälp från Al-Anon är livet tillsammans med en alkoholist för mycket för de flesta av oss. Utan att vi märker det blir vi irriterade och oresonliga och vårt tänkesätt blir förvrängt. En förändrad attityd hjälper oss att minska vår besatthet av en annan persons beteende.

Vad innebär ett medlemskap i Al-Anon?
Al-Anons Tredje Tradition säger att det enda villkoret för medlemskap är alkoholproblem hos en anhörig eller vän. Det betyder helt enkelt att alla som stämmer in på den beskrivningen kan delta i vilken Al-Anon-grupp som helst. Var och en får själv göra bedömningen med hänsyn till sin egen situation och sina egna behov och själv bestämma om han eller hon behöver Al-Anon.

Vad innebär öppna/slutna möten?
Öppna möten är möten som är öppna för alla som vill veta mer om Al-Anon. Slutna möten är för anhöriga och vänner till alkoholister. Under fliken “möten” kan du läsa mer om när det hålls öppna och slutna möten i din närhet.

Vad talar Al-Anon-medlemmar om på möten?
På våra gruppmöten delar vi våra erfarenheter, vårt hopp och vår styrka med varandra och koncentrerar oss på oss själva och Al-Anons redskap för tillfrisknande. Personligt tillfrisknande genom andlig utveckling och gruppernas gemensamma välfärd är av största vikt. Genom att koncentrera oss på våra känslor och attityder, snarare än på detaljerna i vår situation, medverkar vi såväl till sammanhållning i gruppen som till vårt eget tillfrisknande. Vi talar om hur sjukdomen alkoholism har påverkat vårt tänkande och beteende. Vi talar om vilken del vi själva har haft i våra problem och om hur vi förändrar vår inställning och vårt handlande genom att tillämpa Al-Anons program i våra liv. Låter vi mötestemat utgå från ett Steg, en Tradition, ett slagord eller något av programmets många olika redskap, kan vi märka att det hjälper oss till fördjupad förståelse för programmet, vilket gynnar vår utveckling och ger oss sinnesro.

Måste jag säga något på mötet?
Det måste du inte, men du får gärna. Om du hellre vill lyssna kan du göra det. Vi försöker lyssna med ett öppet sinne. Vi brukar säga: “Ta till dig det du tycker om och låt resten vara”.

Varför är anonymiteten viktig i Al-Anon?
Anonymitetsprincipen i Al-Anon har tillkommit av flera skäl, främst för att alkoholism tidigare av många människor ansågs som någonting skamligt. Vi lärde oss av andra Al-Anon-medlemmar, som hade anhöriga i AA, att det var nödvändigt att skydda varandras identitet. Uppfattningen att alkoholister kan övervinna behovet av att dricka om de verkligen vill, var vanlig världen över. Om de inte klarade det själva , skulle de anhöriga tvinga dem att sluta.

Idag känner allt fler människor till att alkoholism är en sjukdom. Men fortfarande finns det de som fördömer alkoholister, deras familjer och vänner. Många Al-Anon-grupper brukar därför inleda möten med att berätta , att Al-Anon är en gemenskap där anonymiteten är viktig. Det betyder att vi inte ska föra vidare, vilka som är på mötena och vad som sägs där, detta är strängt konfidentiellt. Det är viktigt att betona anonymitetens betydelse för nya medlemmar, samtidigt som vi försäkrar att deras anonymitet respekteras. Vi ber dom att på samma sätt respektera andra medlemmars anonymitet, såväl i gruppen som i gemenskapen som helhet.

Men det finns ytterligare skäl till anonymitetsprincipen. Den handlar inte bara om att skydda andra medlemmars identitet och oss själva från omvärldens tanklösa kritik, förlöjligande eller medlidande.

Tradition Tolv: Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra Traditioner och påminner oss ständigt om att sätta princip före person.

Vi går på Al-Anon- och Alateen-möten för att hjälpa oss själva och varandra att få en bättre livskvalité. Det fungerar bara om varje medlem behandlar det andra säger som förtroenden. Om dessa förtroenden sviks, kan konsekvenserna bli förödande, både för den person som blir sviken och för gruppen. I Al-Anon ska vi kunna känna oss trygga. Där finns hjälp och vägledning i form av ett sunt och kärleksfullt utbyte av styrka, hopp och tillit. Vi ska inte äventyra vårt tillfrisknande genom att falla för frestelsen att berätta vad som har sagts på ett möte eller i ett samtal. Vi ska inte heller äventyra andras tillfrisknande. Innan vi återberättar något vi sett eller hört på ett möte ska vi tänka igenom konsekvenserna.

Vårt tillfrisknande visar sig i vår förmåga att tala om oss själva, inte om alkoholisten eller någon annan medlem i Al-Anon eller Alateen. Personlig anonymitet kräver att vi ser oss själva på ett nytt och ärligt sätt, hur vi fungerar i relation till andra och till “Gud, såsom vi uppfattar honom”. Vi lär oss att vara ödmjuka, vilket hjälper oss att växa andligen. Var och en av oss är viktig, men i Al-Anon lär vi oss att det också finns en styrka och hjälp i att vi är en del av en gemenskap, där varje medlem är lika viktig. Och eftersom vi förstår att alla medlemmars åsikter är lika viktiga, kan vi koncentrera oss på den erfarenhet, den styrka och det hopp som vi delar med oss av till varandra, snarare än på vem som delar med sig.

Tradition Elva: Vårt tillvägagångssätt vid kontakt med allmänheten är baserad på dragningskraft snarare än på propaganda. Vi bör alltid iaktta personlig anonymitet i förhållande till press, radio, TV och film. Vi bör särskilt noggrant skydda alla AA-medlemmars anonymitet.

Personlig anonymitet vid kontakt med allmänheten hindrar oss från att utnyttja vårt medlemskap i Al-Anon för att vinna berömmelse eller erkännande. När vi talar eller skriver i egenskap av Al-Anon-medlem, använder vi enbart förnamn eller pseudonym. Vi visar inte och tar inte bilder på medlemmar med ansiktet mot kameran. Vi avbildar i siluett eller förvränger på något sätt de bilder som ska användas för film eller för att publiceras på annat sätt.

Om anonymitet innebär att vi inte ska uppge fullständigt namn, innebär det också att vi alltid måste hålla vår tillhörighet till Al-Anon hemlig? Nej. Vi kan berätta för vem vi vill att vi är med i Al-Anon, så länge vi inte äventyrar andras anonymitet i Al-Anon, Alateen eller AA. Vi kan föra budskapet vidare utan att avslöja andra medlemmars anonymitet. Vanligen använder vi bara förnamn i Al-Anon. Många medlemmar som är engagerade i servicearbete i Al-Anon använder emellertid sitt fullständiga namn, både i kontakten med andra medlemmar och utanför Al-Anon. Detta gäller t ex grupprepresentanter, delegater, och de som sköter informationen till allmänhet och institutioner. Om de engagerar sig i någon verksamhet som kan komma att bli omskriven i en bok eller tidning, visas på TV eller film, avslöjas inte deras Al-Anon-tillhörighet.

Är Al-Anon en religiös gemenskap?
Nej, vår gemenskap bygger på ett andligt program, inte på ett religiöst. Alla är välkomna oavsett religiös tillhörighet, tro eller inte tro. Det är viktigt för oss att undvika diskussioner som rör specifika religiösa övertygelser. Al-Anons program är ett andligt program, som bygger på uppfattningen att vi kan lita på att en Makt större än vi själva hjälper oss att lösa våra problem och få sinnesro. Det står var och en fritt att definiera denna Makt på sitt eget sätt och med sina egna ord.

Hur mycket kostar det?
Det kostar ingenting att bli medlem i Al-Anon. De flesta grupper skickar runt en “hatt” under mötena där vi lägger våra frivilliga bidrag. Vi använder pengarna till att betala hyra för möteslokalen, tillhandahålla Al-Anons konferensgodkända litteratur i gruppen, köpa förfriskningar och ge bidrag till våra lokala servicecentra, vårt nationella Servicekontor och Världsservicekontoret.

Har Al-Anon professionella rådgivare eller terapeuter?
Al-Anons program är ett självhjälpsprogram och har vare sig anknytning till eller erbjuder professionell hjälp.

Vad innebär det att frigöra sig?
Alkoholism är en familjesjukdom. Att leva med följderna av någon annans drickande är mer än de flesta kan uthärda utan hjälp. I Al-Anon lär vi oss att ingen bär ansvar för någon annans sjukdom eller tillfrisknande. Vi slutar fixera oss vid andra människors beteende och kan leva ett lyckligare och mer okomplicerat liv, värdigare och rättvisare, vägledda av en Makt större än vi själva.

I Al-Anon lär vi oss:

– Att inte skadas av andras handlande eller beteende.
– Att inte tillåta någon att manipulera eller utnyttja oss på sin väg till tillfrisknande.
– Att inte göra för andra det som de själva bör göra.
– Att inte manipulera för att få någon att äta, gå till sängs, stiga upp, betala räkningar eller låta bli att dricka.
– Att inte dölja och skyla över någon annans misstag eller förseelser.
– Att inte skapa kriser.
– Att inte förhindra en kris som är en naturlig följd av ett händelseförlopp.

Att frigöra sig är varken snällt eller elakt. Det innebär varken att vi dömer eller fördömer personen eller situationen som vi gör oss fria ifrån. Det är helt enkelt ett sätt för oss att undvika de skadliga effekter som någon närståendes alkoholism kan åstadkomma i våra liv. Frigörelse hjälper familjer och anhöriga att se realistiskt och objektivt på sin situation, vilket gör det möjligt för dem att fatta kloka beslut.

Vad innebär sponsorskap?
Sponsorskap bygger på att två Al-Anon- eller Alateen-medlemmar utbyter förtroenden i ömsesidig respekt och som jämlikar. Sponsorn finns där för att svara på frågor såväl från en förvirrad, ängslig, osäker nykomling, som från den som varit medlem en längre tid. Sponsorn är en person som en annan medlem kan välja att diskutera sina personliga problem med, och som gärna delar erfarenheter, styrka och hopp inom ramen för Al-Anons/Alateens program med honom eller henne. En bra liknelse för att beskriva sponsorskap är att tänka sig att du har gått vilse i skogen. Det är en tröst att finna någon annan i samma situation som säger: “Jag har också gått vilse. Låt oss försöka hitta rätt tillsammans.” Det är också en tröst att höra: “Jag hade också gått vilse, men fick hjälp att hitta rätt. Kom, ta min hand så ska jag visa dig vägen.”

Är sponsorskap ett krav?
Det finns inga “måsten” i Al-Anon. Sponsorskap är inget krav, men erfarenheten visar att det är en värdefull hjälp för personlig förståelse för Al-Anons program för tillfrisknande.

Varför är sponsorskap så viktigt?
Att mellan mötena ha ständig tillgång till personligt stöd, hjälper inte bara till att skingra förvirringen utan ger också en möjlighet till att på tu man hand diskutera sådant som man inte vill ta upp inför hela gruppen. Det är ofta nödvändigt att få den här sortens hjälp innan man kan börja om på nytt. Utan en sådan personlig kontakt går utveckling långsammare och en ny medlem kan tappa tålamodet. Många medlemmar känner att deras relation till en sponsor är en viktig del i deras tillfrisknande. Det kan vara början till att våga ta kontakt med och lita på andra människor igen. En medlem sa: “Jag tror inte att jag skulle ha fått ut särskilt mycket av programmet, oavsett hur bra det är, utan en sponsor. Min sponsor har verkligen uppmuntrat mig till att arbeta med de Tolv Stegen, att läsa litteratur och att använda programmet i mitt dagliga liv. Min sponsor ger mig förståelse och medlidande, ett lyssnande öra som inte dömer. Hon ger mig hopp då allting verkar hopplöst genom att låta den sinnesro och frid som hon har fått genom programmet tala för sig självt.”

Vad är Sinnesrobönen?
Sinnesrobönen läses på de flesta gruppmöten. Den tjänar också som inspiration för enskilda dagliga meditationer. Att begrunda varje strof i Sinnesrobönen hjälper oss att se en situation ur ett klarare perspektiv.

Gud, ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Vad är ett slagord?
Slagorden används för att söka andlig vägledning när vi bearbetar våra egna konflikter och utmaningar. Många grupper använder slagorden som mötesteman. Enskilda medlemmar använder dem som påminnelser i pressande situationer.

Släpp taget och låt Gud ta över påminner oss om att vi alltid behöver hjälp av en Högre Makt. Det lär oss att släppa taget om problem som bekymrar och förvirrar oss därför att vi inte kan lösa dem på egen hand.

Ta det lugnt, så ordnar det sig är en stilla påminnelse om att vi uppnår mer genom att inte tvinga fram beslut och lösningar. Det tar tid för oss att utveckla och förändra våra attityder och vår sinnesstämning. Brådska och otålighet kan bara motverka våra syften.

Lev och låt leva befriar oss från vårt tvångsmässiga behov av att kritisera, döma, fördöma och hämnas. När vi förstår att detta är naturliga mänskliga reaktioner, inser vi att den fientliga inställning som styr dem är betydligt farligare för oss själva än för de människor vi tänkt vända våra vapen mot. Al-Anon lär oss en tolerans som har sitt ursprung i kärlek.

Det viktigaste först är det slagord som kan bringa ordning i våra liv genom att få oss att stanna upp och tänka: “Vad är det som är det viktigaste för mig? Vad skall jag göra i första, andra och tredje hand?” Detta avhåller oss från impulsiva handlingar, lugnar ett förvirrat tänkande och hjälper oss att leva ett ordnat liv.

Vilka är Al-Anons tre legat?
Tillfrisknande – Gemenskap – Service