De 12 Begreppen

Al-Anons skrifter (P-26 och P-57) formulerar Begreppen som de antogs av Världsservicekonferensen år 1970 och som lyder på följande sätt i svensk översättning.

De Tolv Begreppen

1. Det yttersta ansvaret och bestämmanderätten för Al-Anons service har Al-Anon-grupperna.

2. Al-Anon-grupperna har delegerat all administrativ och verkställande beslutanderätt till Servicekonferensen och dess serviceorgan.

3. Rätten att fatta beslut gör effektivt ledarskap möjligt.

4. Medverkan är nyckeln till harmoni.

5. Rätten att protestera och rätten att lägga fram förslag värnar om minoriteter och garanterar att de blir hörda.

6. Servicekonferensen erkänner Förtroenderådets administrativa huvudansvar.

7. Förtroenderådets medlemmar har juridiska befogenheter, medan Servicekonferensens befogenheter är av traditionell karaktär.

8. Förtroenderådet delegerar den löpande administrationen av Al-Anons serviceverksamhet till de verkställande kommittéerna.

9. Gott personligt ledarskap på alla servicenivåer är en nödvändighet. Förtroenderådet har huvudansvaret för den landsomfattande servicen.

10. Serviceansvaret avvägs genom noggrant definierade servicebefogenheter och dubbelt ledarskap undviks.

11. Al-Anons landsomfattande serviceverksamhet består av de permanenta kommitteerna, de verkställande kommittéerna och personalen på Servicekontoret.

12. Den andliga grundvalen för Al-Anons service beskrivs i Al-Anons Servicekonferensdeklaration, §12 Service-konferensens Allmänna Garantier.

De allmänna Garantierna

I alla sina förehavanden ska Al-Anons Servicekonferens efterleva Traditionernas anda.

1. Dess välbetänkta ekonomiska princip ska vara att tillgångarna enbart ska täcka rörelsekostnaderna inklusive ett tillräckligt reservkapital.

2. Ingen deltagare i Servicekonferensen ska ha otillbörlig beslutanderätt över andra deltagare i Servicekonferensen.

3. Alla beslut ska föregås av diskussion och omröstning och, om möjligt, fattas enhälligt.

4. Ingen av Servicekonferensens åtgärder ska någonsin vara personligen straffande eller en provokation till offentlig tvist eller debatt.

5. Fastän Servicekonferensen tjänar Al-Anon ska den aldrig utföra någon styrande handling och liksom Al-Anon Familjegruppers gemenskap, som den tjänar, ska den alltid förbli demokratisk i tanke och handling.